หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท ไทยประกันชีวิต จากประเทศไทย และบริษัท จินเนบรา ซาน มิเกล จากประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยเงินลงทุน 1,650 ล้านบาท  กลุ่มบริษัทไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ธุรกิจการจัดการด้านการโรงแรมที่พัก และธุรกิจด้านการธนาคาร เป็นต้น ส่วนกลุ่มบริษัท จินเนบรา แซน มิเกล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท แซน มิเกล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยในขณะนั้นเป็นเพียงเจ้าของคนเดียวที่ถือกรรมสิทธิ์ขายสินค้าที่เป็นเบียร์เท่านั้น หลายปีผ่านไป บริษัทได้เจริญเติบโตขึ้นและลงทุนทางธุรกิจในรูปแบบหลากหลาย จนกระทั่งกลายมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ แม้กระทั่งธุรกิจพลังงานก็เช่นกัน 

 

 

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ทำการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ในปี 2536 ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯ จึงได้รับใบอนุญาตให้ทำการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมได้ทุกชนิด ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยศักยภาพของเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่เป็นที่ยอมรับของสากล