|
Thai San Miguel

CSR

found 11 items
บริษัทไทยซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกรมแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี...
รายละเอียด
ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ โรคไข้เลือดออก ในชุมชนวันที่ 3 ตุลาคม 2556ณ รพสต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ หมู่ 1 ตำบลวังขนาย ทางโรงงานของเรา ได้มีการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก โดยมีการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย แมลง และกำจัดสัตว์อื่นๆ ที่เป็นพ...
รายละเอียด
จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโรงงาน มอบเงินสนับสนุน : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านเอื้ออาทร ต.วังขนาย มอบเงินสนับสนุน : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลวังขนาย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร12 สิงหาคม 2556 ณ ลานวัดวังขนายทายิการาม...
รายละเอียด
บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน อนามัย วัดวังศาลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
รายละเอียด

Sponsorship for Ban-Mai Community sport

update : 20 สิงหาคม 2556
บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัดเป็น Sponsorship for Ban-Mai Community sport.
รายละเอียด
1 2 3