หน้าหลัก » ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม » นโยบายด้านความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

 
บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัยดังนี้

บริษัทฯ ให้พันธะสัญญาว่าจะบริหารจัดการบนพื้นฐานที่จะดูแลความปลอดภัยของบุคคลากรและทรัพย์สิน ซึ่งหมายถึงจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน, การเสียหายต่อทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าได้

บริษัทฯ สัญญาที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของกฎหมายสร้างเสริมสภาพแวดล้อมอันเอื้ออำนวยในการทำงานที่ดี อันจะนำไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัท ฯ และพนักงานเป็นเสมือนผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัท ฯ คิดเสมอว่าพนักงานเป็นหุ้นส่วนในการที่จะช่วยกันรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานควรจะมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการต่างๆด้านความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง

ขอให้พวกเราทุกคน ได้แสดงถึงพลังแห่งความพยายามที่จะสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยทั้งองค์กร