สิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ ได้สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบ ไบโอแก๊ส เพื่อกำจัดกลิ่นของน้ำเสีย และลดเหตุเดือนร้อนรำคาญต่อชุมชน ผลพลอยได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย คือแก๊สมีเทน ที่สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ส่วนน้ำที่เหลือจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สามารถนำไปทำปุ๋ยน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป