สุขภาพอนามัย

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของพนักงานดังนี้

- การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยง
- การแข่งขันกีฬา
- การให้บริการด้านคำแนะนำและการรักษาจากห้องพยาบาล
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯให้เอื้อต่อการทำงานและการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน